Ajuts a la sostenibilitat

Els ajuts a la sostenibilitat són ajuts on les persones agricultores i/o ramaderes adquireixen voluntàriament compromisos plurianuals amb l’objectiu d’introduir o mantenir pràctiques agrícoles que contribueixin a la protecció i millora del medi ambient, dels recursos naturals, del sòl i de la diversitat genètica, així com a la mitigació del canvi climàtic. Es tracta d’accions que comporten majors exigències a les establertes per la normativa, ja sigui autonòmica, estatal o comunitària.

Actualització de dades: Agost 2023

Taula de consulta d’ajuts sostenibilitat

Personalitza la consulta i exporta’n els resultats a format de taula “excel”
! Aplica un o més filtres per veure la taula de dades

Nº d’ajuts pagats a joves:
Total: 22.234

Import pagat (€):
Total: 54.567.906