Ajuts a la sostenibilitat

Els ajuts a la sostenibilitat són compromisos voluntaris per als agricultors o ramaders. Aquests ajuts només cobreixen les accions agroambientals que comporten majors exigències a les establertes per normativa ja sigui autonòmica, estatal o comunitària.

Actualització de dades: Gener 2021

Gràfiques

Taula de consulta d’ajuts sostenibilitat

Personalitza la consulta i exporta’n els resultats a format de taula “excel” o “pdf”

Nº de joves:
Total: 31.062

Ajut pagat (€):
Total: 77.528.562,71