Visió global

Els ajuts a la sostenibilitat són compromisos voluntaris per als agricultors o ramaders. Aquests ajuts només cobreixen les accions agroambientals que comporten majors exigències a les establertes per normativa ja sigui autonòmica, estatal o comunitària.

Actualització de dades: Gener 2021

Taula resum

Els joves

S’han tingut en compte per l’anàlisi estadístic tots els joves, és a dir, les persones que en el moment de demanar l’ajut tenen menys de 40 anys.

Pagaments per convocatòria

Estadística de gènere

Estadística segons línia d’ajut