Visió global dels ajuts a la sostenibilitat

Els ajuts a la sostenibilitat són ajuts on les persones agricultores i/o ramaderes adquireixen voluntàriament compromisos plurianuals amb l’objectiu d’introduir o mantenir pràctiques agrícoles que contribueixin a la protecció i millora del medi ambient, dels recursos naturals, del sòl i de la diversitat genètica, així com a la mitigació del canvi climàtic. Es tracta d’accions que comporten majors exigències a les establertes per la normativa, ja sigui autonòmica, estatal o comunitària.

Aquests ajuts formen part del Contracte Global d’Explotació (CGE) i es concedeixen anualment, d’acord amb la seva corresponent sol·licitud a través de la DUN. Els ajuts estableixen compromisos a 5 anys.

El CGE també té com a objectiu incentivar el desenvolupament d’una agricultura més curosa amb el medi ambient i assolir un desenvolupament rural sostenible. Amb aquest objectiu, posem al teu abast la relació d’ajuts a la sostenibilitat agrupats en els següents blocs:

Pràctiques agroambientals
Agricultura i ramaderia ecològiques
Compensació a les zones amb limitacions


Consulta totes les dades en detall i per convocatòria:
Taula resum

Estadística realitzada sobre el total de sol·licituds pagades (2015 – 2022)
El total d’expedients conté persones joves i no joves

Actualització de dades: Agost 2023

Els joves

S’han tingut en compte per l’anàlisi estadístic tots els joves, és a dir, les persones que en el moment de demanar l’ajut tenen 40 anys o menys.

Pagaments per convocatòria

Estadística realitzada sobre el total de sol·licituds pagades (2015 – 2022)
Actualització de dades: Agost 2023Estadística segons línia d’ajut

La taula indica el % de joves que representa cada línia d’ajut respecte el total de sol·licituds pagadesEstadística de gènere